Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH SPRAWNAMASZYNA.PL

Regulamin świadczenia usług serwisowych, polityka prywatności, pliki cookies - sprawnamaszyna.pl
Klient, oddając sprzęt do serwisu, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem, a dokonując zgłoszenia serwisowego, dobrowolnie akceptuje niniejszy regulamin.

1. Definicje

 • 1. Zleceniodawca, Klient – osoba fizyczna lub firma zlecająca wykonanie usługi w serwisie Zleceniobiorcy.
 • 2. Zleceniobiorca, serwis – serwis maszyn szwalniczych sprawnamaszyna.pl, którego właścicielem jest firma ETI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: 60-185 Skórzewo, ul. Poznańska 75.
 • 3. Usługi świadczone przez serwis sprawnamaszyna.pl:
  • Naprawa gwarancyjna – serwis bezpłatnie usuwa usterkę urządzenia (z wyjątkiem sytuacji opisanych w kracie gwarancyjnej), która wystąpiły w okresie gwarancyjnym. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czyszczenia, regulacji i konserwacji maszyny. Za wykonanie tych usług zleceniobiorca może pobrać opłatę według aktualnego cennika. Cennik usług serwisowych jest dostępny na stronie internetowej serwisu.
  • Przegląd gwarancyjny – serwis przeprowadza kompleksowe czyszczenie, regulację i oliwienie maszyny. Usługa odbywa się na koszt Zleceniodawcy. Usługa jest dobrowolna, ale jej przeprowadzenie jest warunkiem koniecznym do uzyskania 5- lub 6-letniej gwarancji na urządzenie (szczegółowe warunki opisano w karcie gwarancyjnej maszyny).
  • Naprawa pogwarancyjna – na zlecenie Klienta serwis usuwa usterkę urządzenia, które nie jest objęte gwarancją.
  • Przegląd pogwarancyjny – serwis przeprowadza kompleksowe czyszczenie, regulację i oliwienie maszyny, która nie jest objęta gwarancją.
  • Czyszczenie maszyny – serwis usuwa zabrudzenia, kurz, resztki nici, materiałów itp. po zdjęciu obudowy urządzenia. Usługa dotyczy maszyn objętych gwarancją i maszyn, które są już po okresie gwarancyjnym.

2. Postanowienia ogólne

 • 1. W celu zlecenia wykonania usługi Klient wypełnia formularz „Zgłoszenie serwisowe” dostępny na stronie internetowej sprawnamaszyna.pl lub dokonuje zgłoszenia w siedzibie serwisu.
 • 2. Klient nie ponosi kosztów transportu maszyny do siedziby Zleceniobiorcy, jeśli zlecenie dotyczy naprawy gwarancyjnej urządzenia marki Janome lub Elna. Zaleca się spakowanie kompletnej maszyny do oryginalnego opakowania tj. karton i styropiany zabezpieczające. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia maszyny w transporcie, za co serwis nie ponosi odpowiedzialności. W przypadku stwierdzenia niewłaściwego zabezpieczenia sprzętu na czas transportu serwis zastrzega sobie prawo do nałożenia opłaty za zabezpieczenie i pakowanie maszyny (koszt zgodnie z cennikiem)
  • 2a. W przypadku nie stwierdzenia usterki przez serwis Zleceniodawca zostaje obciążony kosztami transportu maszyny.
 • 3. W pozostałych przypadkach dostarczenie sprzętu do serwisu odbywa się na koszt Zleceniobiorcy.
  Maszynę należy dostarczyć do siedziby Zleceniobiorcy:
  sprawnamaszyna.pl
  ul. Poznańska 75
  60-185 Skórzewo
 • 4. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie, spowodowane niewłaściwym spakowaniem i zabezpieczeniem maszyny przez Zleceniodawcę.
 • 5. Przekazując sprzęt do serwisu należy dostarczyć wyłącznie kompletną maszynę. Serwis nie bierze żadnej odpowiedzialności za załączone akcesoria: tamborki, pokrowce, stojaki na szpulki, stoliki powiększające pole szycia itp. W przypadku zagubienia w/w rzeczy zleceniodawca nie posiada prawa do żądania pokrycia strat spowodowanych ich zgubieniem ponieważ przekazał je na własną odpowiedzialność i nie zastosował się do regulaminu.
 • 6. Serwis nie bierze żadnej odpowiedzialności za dane znajdujące się w pamięci urządzenia lub innych nośnikach w całym procesie serwisu.

3.Postanowienia dotyczące szczegółów naprawy.

 • 1. Sprawnamaszyna.pl może odmówić przyjęcia lub naprawy sprzętu bez podania przyczyny.
 • 2. Serwis na bieżąco informuje Klienta o kolejnych etapach realizacji zleconej usługi. Korespondencja i wymiana informacji między Zleceniodawcą i zleceniobiorcą odbywają się telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Obowiązują dane kontaktowe podane w formularzu „Zgłoszenie serwisowe”.
 • 3. Czas dokonania naprawy uwarunkowany jest dostępnością części serwisowych oraz kolejnością zleceń. Serwis ma prawo do wydłużenia szacowanego czasu naprawy.
 • 4. Wycena naprawy przyjmowanego sprzętu jest bezpłatna tylko w przypadku gdy jej następstwem jest naprawa sprzętu w serwisie sprawnamaszyna.pl.
 • 5. Sprawnamaszyna.pl nie odpowiada za usterki ukryte lub niewymienione przez Zleceniodawcę podczas procesu przyjęcia sprzętu/wypełnienia zgłoszenia serwisowego.- brak zadeklarowania  owych usterek nie prowadzi do roszczeń gwarancyjnych.
 • 6. Na wykonaną usłgę, sprawnamaszyna.pl udziela 30 dni gwarancji.6a. Gwarancją nie objęte są części, które nie były wymienione na nowe w procesie naprawy.
  • 6b. Gwarancja nie obejmuje również części, które noszą ślady uszkodzeń powstałych z winy użytkownika oraz uszkodzeń mechanicznych, termicznych oraz chemicznych.
  • 6c. Gwarancja zostaje anulowana w momencie stwierdzenia przez sprawnamaszyna.pl ingerencji innych osób, a także uszkodzeń wymienionych w punkcie 6b.
 • 7. Sprawnamaszyna.pl zastrzega sobie możliwość zwrotu nienaprawionych urządzeń z odmiennymi objawami aniżeli w momencie przyjęcia.

4.Postanowienia dotyczące odbioru/wysyłki sprzętu

 • 1. Sprawnamaszyna.pl ma prawo wydać sprzęt każdemu, kto okaże podpisane POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA MASZYNY DO SERWISU.
 • 2.Warunkiem wydania sprzętu jest zwrot POTWIERDZENIE PRZYJĘCIA MASZYNY DO SERWISU oraz pokwitowanie odbioru
 • 3. W sytuacji braku WYDRUKU POTWIERDZENIA PRZYJĘCIA MASZYNY DO SERWISU, zleceniobiorca ma prawo zażądać dowodu zakupu urządzenia z podanym numerem seryjnym bądź innego dowodu, który jednoznacznie wskaże, iż osobą próbująca otrzymać urządzenie jest prawnym właścicielem owego urządzenia.
 • 4. W przypadku nieodebrania przez Zleceniodawcę sprzętu w ciągu 14 dni od zakończenia naprawy, sprawnamaszyna.pl ma prawo obciążyć Zleceniodawcę kosztami przechowywania sprzętu (5 zł za każdy dzień zwłoki do równowartości ceny maszyny), chyba że zleceniodawca ustalił z zleceniobiorcą inne warunki odbioru sprzętu.
  • 4a. Zleceniodawca, który nie dokona sprawdzenia sprzętu przy odbiorze lub nie zgłosi wadliwego działania sprzętu najpóźniej w terminie 30 dni od dnia jego odebrania, nie może mieć żadnych roszczeń w związku z nieprawidłowym funkcjonowaniem sprzętu wobec Sprawnamaszyna.pl.
 • 5. Wysyłka sprzętu następuje po wcześniejszym ustaleniu formy płatności z Zleceniodawcą.
  • 5a. Płatność przelewem bankowym – Sprzęt zostaje wysłany po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie wskazanym przez Zleceniobiorce.
 • 6. Sprawnamaszyna.pl ma prawo do nie wydania sprzętu, aż do chwili wpłacenia przez Zleceniodawcę równowartości za wykonaną usługę oraz innych kwot należnych zgodnie z niniejszym regulaminem.

5. W kwestiach, które nie zostały poruszone w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

6. Regulamin jest dostępny pod adresem https://sprawnamaszyna.pl/regulamin-serwisu/. Obowiązuje od 13 lutego 2018 roku.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.sprawnamaszyna.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest ETI Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Skórzewie, ul. Poznańska 75, 60-185 Skórzewo, KRS 0000529903, NIP: 781-16-51-261, REGON: 639675370. 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które zapobiegają udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Nasze przepisy są zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi: – ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.); – ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.); oraz z wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku i jego zachowaniu w następujący sposób:

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzach:

       • rejestracji konta Użytkownika,
       • rejestracji zgłoszenia serwisowego,
       • kontaktu za pomocą poczty elektronicznej.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu obsługi kontaktu informacyjnego, zgłoszenia serwisowego, itp.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Użytkownik ma wgląd do umieszczonych przez siebie danych zawartych w formularzu, prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich tego typu zmianach Użytkownik zostanie poinformowany w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu www.sprawnamaszyna.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą prowadzić własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. W razie wątpliwości co do zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.


PLIKI „COOKIES”

1. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Administrator wykorzystuje te pliki do:

       • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
       • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów administratora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. Zasady polityki plików cookies są zgodne z: – ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.); – ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.); oraz z wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.

7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych.

8. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą spowodować niepoprawne działanie serwisu.