Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG SERWISOWYCH SPRAWNAMASZYNA.PL

Regulamin świadczenia usług serwisowych, polityka prywatności, pliki cookies - sprawnamaszyna.pl
Klient, oddając sprzęt do serwisu, jest zobowiązany do zapoznania się z niniejszym regulaminem, a dokonując zgłoszenia serwisowego, dobrowolnie akceptuje niniejszy regulamin.

1. Definicje

 • 1.1 Zleceniodawca, Klient – osoba fizyczna lub firma zlecająca wykonanie usługi w serwisie Zleceniobiorcy.
 • 1.2 Zleceniobiorca, serwis – serwis maszyn szwalniczych sprawnamaszyna.pl, którego właścicielem jest Maszynpsfera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą: 60-169 Poznań, ul. Grunwaldzka 400.
 • 1.3 Usługi świadczone przez serwis sprawnamaszyna.pl:
  • Naprawa gwarancyjna – serwis bezpłatnie usuwa wady urządzenia (z wyjątkiem sytuacji opisanych w kracie gwarancyjnej, które wystąpiły w okresie gwarancyjnym. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czyszczenia, regulacji i konserwacji maszyny. Za wykonanie tych usług zleceniobiorca może pobrać opłatę według aktualnego cennika. Cennik usług serwisowych jest dostępny na stronie internetowej serwisu.
  • Przegląd gwarancyjny – serwis przeprowadza kompleksowe czyszczenie, regulację i oliwienie maszyny. Usługa odbywa się na koszt Zleceniodawcy. Usługa jest dobrowolna, ale jej przeprowadzenie jest warunkiem koniecznym do uzyskania 5- lub 6-letniej gwarancji na urządzenie (szczegółowe warunki opisano w karcie gwarancyjnej maszyny).
  • Naprawa pogwarancyjna – na zlecenie Klienta serwis usuwa usterkę lub wadę urządzenia, które nie jest objęte gwarancją.
  • Przegląd pogwarancyjny – serwis przeprowadza kompleksowe czyszczenie, regulację i oliwienie maszyny, która nie jest objęta gwarancją.
  • Czyszczenie maszyny – serwis usuwa zabrudzenia, kurz, resztki nici, materiałów itp. po zdjęciu obudowy urządzenia. Usługa dotyczy maszyn objętych gwarancją i maszyn, które są już po okresie gwarancyjnym.

2. W celu zlecenia wykonania usługi Klient wypełnia formularz „Zgłoszenie serwisowe”, dostępny na stronie internetowej sprawnamaszyna.pl lub dokonuje zgłoszenia w siedzibie serwisu.

3. Klient nie ponosi kosztów transportu maszyny do siedziby Zleceniobiorcy, jeśli zlecenie dotyczy naprawy gwarancyjnej urządzenia marki Janome lub Elna. Zaleca się spakowanie kompletnej maszyny do oryginalnego opakowania tj. karton i styropiany zabezpieczające. W przeciwnym razie może dojść do uszkodzenia maszyny w transporcie, za co serwis nie ponosi odpowiedzialności.

4. W pozostałych przypadkach dostarczenie sprzętu do serwisu odbywa się na koszt Zleceniobiorcy.
Maszynę należy dostarczyć do siedziby Zleceniobiorcy:
sprawnamaszyna.pl
ul. Grunwaldzka 400
60-169 Poznań

5. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w transporcie, spowodowane niewłaściwym spakowaniem i zabezpieczeniem maszyny przez Zleceniodawcę.

6. Serwis na bieżąco informuje Klienta o kolejnych etapach realizacji zleconej usługi. Korespondencja i wymiana informacji między Zleceniodawcą i zleceniobiorcą odbywają się telefonicznie oraz za pomocą poczty elektronicznej. Obowiązują dane kontaktowe podane w formularzu „Zgłoszenie serwisowe”.

7. Serwis informuje Klienta o wystąpieniu nieujawnionej wcześniej usterki lub konieczności wymiany uszkodzonej (zużytej) części. Usunięcie usterki lub wymiana części następują dopiero po tym, jak Zleceniodawca zaakceptuje koszt usługi i zleci jej wykonanie.

8. Zleceniodawca dobrowolnie podaje dane osobowe w formularzach „Zgłoszenie serwisowe” oraz „Formularz kontaktowy”. Administratorem danych osobowych jest spółka Maszynosfera. Dane osobowe są przetwarzane na potrzeby realizacji usługi serwisowej i komunikacji z serwisem oraz mogą być przetwarzane do celów marketingowych za zgodą Zleceniodawcy. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz do poprawiania ich. Dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie zapisów Ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r. (Dz.U.2016.922 j.t.).

9. W kwestiach, które nie zostały poruszone w niniejszym regulaminie, stosuje się odpowiednie przepisy Kodeksu Cywilnego.

10. Regulamin jest dostępny pod adresem https://sprawnamaszyna.pl/regulamin-serwisu/. Obowiązuje od 13 lutego 2018 roku.


POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Niniejsza polityka prywatności określa zasady przetwarzania i ochrony danych osobowych przekazanych przez Użytkowników w związku z korzystaniem przez nich z serwisu www.sprawnamaszyna.pl.

2. Administratorem danych osobowych zawartych w serwisie jest Maszynosfera Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa z siedzibą w Poznaniu, ul. Grunwaldzka 400, 60-169 Poznań, KRS 0000529903, NIP: 781-16-51-261, REGON: 639675370. 

3. W trosce o bezpieczeństwo powierzonych nam danych zostały opracowane wewnętrzne procedury i zalecenia, które zapobiegają udostępnieniu danych osobom nieupoważnionym. Nasze przepisy są zgodne z odpowiednimi aktami prawnymi: – ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.); – ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.); oraz z wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

4. Dane Osobowe przetwarzane są na podstawie zgody wyrażanej przez Użytkownika oraz w przypadkach, w których przepisy prawa upoważniają Administratora do przetwarzania danych osobowych na podstawie przepisów prawa lub w celu realizacji zawartej pomiędzy stronami umowy.

5. Serwis realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkowniku i jego zachowaniu w następujący sposób:

6. Serwis zbiera informacje dobrowolnie podane przez Użytkownika w formularzach:

 • rejestracji konta Użytkownika,
 • rejestracji zgłoszenia serwisowego,
 • kontaktu za pomocą poczty elektronicznej.

7. Dane podane w formularzu są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza np. w celu obsługi kontaktu informacyjnego, zgłoszenia serwisowego, itp.

8. Dane osobowe pozostawione w serwisie nie są sprzedawane ani udostępniane osobom trzecim, zgodnie z przepisami Ustawy o ochronie danych osobowych.

9. Użytkownik ma wgląd do umieszczonych przez siebie danych zawartych w formularzu, prawo do modyfikacji i zaprzestania przetwarzania swoich danych w dowolnym momencie.

10. Zastrzegamy sobie prawo do zmiany w polityce ochrony prywatności serwisu, na które może wpłynąć rozwój technologii internetowej, ewentualne zmiany prawa w zakresie ochrony danych osobowych oraz rozwój naszego serwisu internetowego. O wszelkich tego typu zmianach Użytkownik zostanie poinformowany w sposób widoczny i zrozumiały.

11. W serwisie mogą pojawiać się linki do innych stron internetowych. Takie strony internetowe działają niezależnie od serwisu www.sprawnamaszyna.pl i nie są w żaden sposób nadzorowane przez nasz serwis. Strony te mogą prowadzić własne polityki prywatności oraz regulaminy, z którymi zalecamy się zapoznać.

12. W razie wątpliwości co do zapisów niniejszej polityki prywatności jesteśmy do dyspozycji.


PLIKI „COOKIES”

1. Poprzez pliki cookies (tzw. ciasteczka) należy rozumieć dane informatyczne przechowywane w urządzeniach końcowych Użytkownika, przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. W szczególności są to pliki tekstowe, zawierające nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

2. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

3. Pliki cookies przeznaczone są do korzystania ze stron serwisu. Administrator wykorzystuje te pliki do:

 • dopasowania zawartości strony internetowej do indywidualnych preferencji Użytkownika, przede wszystkim pliki te rozpoznają jego urządzenie, aby zgodnie z jego preferencjami wyświetlić stronę,
 • do tworzenia anonimowych statystyk z wyłączeniem możliwości identyfikacji Użytkownika.

4. Pliki cookies wykorzystywane przez partnerów administratora strony internetowej, w tym w szczególności użytkowników strony internetowej, podlegają ich własnej polityce prywatności.

5. Zasady polityki plików cookies są zgodne z: – ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, ze zm.); – ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Z 2002 r. Nr 144, poz. 1204, ze zm.); oraz z wszelkiego rodzaju aktami wykonawczymi i aktami prawa wspólnotowego.

6. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie dopuszcza umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika. Ustawienia te mogą zostać zmienione przez Użytkownika w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym przesłaniu na urządzenia Użytkownika.

7. Użytkownik może w każdym momencie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarek internetowych.

8. Zmiany ustawień w przeglądarce internetowej Użytkownika mogą spowodować niepoprawne działanie serwisu.